แอควีทีมให้บริการลูกค้าครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Zoho Partner Center

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Zoho มากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกบริการของ Zoho


การตลาด การขาย การสนับสนุนงานขาย งานโครงการ B2B B2C E-Commerce การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การเบิกและอนุมัติค่าใช้จ่าย งานบุคคล ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบสายงานอัตโนมัติ การอนุมัติเอกสาร การจัดซื้อ ระบบคลังสินค้า การบัญชีและการเงิน การติดตามหนี้  การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ระบบอีเมล์องค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บและโมบาย ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

บริการดูแลการจัดซื้อและต่ออายุระบบ Zoho

ให้คำปรึกษาการเลือกใช้แพคเก็จและฟังก์ชั่น Zoho ที่ตรงกับการใช้งานของแต่ละองค์กรและส่วนงานต่างๆ 

เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่า พร้อมจัดซื้อ วางบิล และดูแลการชำระเงินตามกฎหมายสรรพากรไทย

บริการที่ปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาการเลือกใช้ระบบ การตั้งค่าระบบ การปรับแต่งระบบ และการสนับสนุนทีมไอทีขององค์กรของท่าน ให้ได้ระบบที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ด้วยองค์กรของท่านเอง และทีมงานแอควียินดีเสริมงานส่วนต่างๆตามที่องค์กรต้องการ


บริการเปิดใช้ระบบและปรับแต่ง

ระบบงาน Zoho ได้ถูกออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานและพร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถปรับแต่งต่อยอดให้รองรับขั้นตอนการปฎิบัติของแต่ละองค์กรได้ ทีมงานแอควีให้บริการรวบรวมความต้องการ เพื่อประเมิน ออกแบบ พร้อมปรับแต่งให้ระบบเป็นระบบที่เหมาะสมและเข้ากับขั้นตอนปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาโปรแกรมและการเชื่อมต่อ

ระบบงาน Zoho มาพร้อมกับชุดเชื่อมต่อ (API) เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเชื่อมข้อมูลระหว่าง Zoho กับระบบขององค์กร เช่น ระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า ERP  SAP Oracle NetSuite MS Dynamic Infor M3 QuickBook Apicore ระบบบัญชีไทย

ทีมงานแอควียินดีให้คำปรึกษาและเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อทุกระบบงาน รวมถึงการพัฒนาระบบงานใหม่ตามความต้องการ

การฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้ใช้งาน และพนักงานไอทีขององค์กร มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับแต่งระบบได้ด้วยตนเอง ทีมงานแอควียินดีออกแบบหลักสูตร จัดฝึกอบรมทั้งด้านการใช้งาน และด้านเทคนิค ทั้งแบบออนไลน์และอบรมในสถานที่

การจัดเตรียมและการโอนย้ายข้อมูล

องค์กรต่างๆได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลในระบบงานเดิม หรือในสเปรตชีส เมื่อใช้ระบบงาน Zoho แล้วต้องการโอนย้ายข้อมูลเดิม ทีมงานแอควีพร้อมสนับสนุนการจัดเตรียม และดำเนินการโอนย้ายข้อมูลต่างๆ

การสนับสนุนการใช้งาน

Zoho และแอควีมีทีมงานสนับสนุนงานที่สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วโลก ดังนั้นองค์กรของท่านทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี