แอควีทีมให้บริการลูกค้าครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Zoho Partner Center

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Zoho มากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกบริการของ Zoho


การตลาด การขาย การสนับสนุนงานขาย งานโครงการ B2B B2C E-Commerce การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การเบิกและอนุมัติค่าใช้จ่าย งานบุคคล ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบสายงานอัตโนมัติ การอนุมัติเอกสาร การจัดซื้อ ระบบคลังสินค้า การบัญชีและการเงิน การติดตามหนี้  การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ระบบอีเมล์องค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บและโมบาย ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

บริการที่ปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาการเลือกใช้ระบบ การตั้งค่าระบบ การปรับแต่งระบบ และการสนับสนุนทีมไอทีขององค์กรของท่าน ให้ได้ระบบที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ด้วยองค์กรของท่านเอง และทีมงานแอควียินดีเสริมงานส่วนต่างๆตามที่องค์กรต้องการ

บริการเปิดใช้ระบบและปรับแต่ง

ระบบงาน Zoho ได้ถูกออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานและพร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถปรับแต่งต่อยอดให้รองรับขั้นตอนการปฎิบัติของแต่ละองค์กรได้ ทีมงานแอควีให้บริการรวบรวมความต้องการ เพื่อประเมิน ออกแบบ พร้อมปรับแต่งให้ระบบเป็นระบบที่เหมาะสมและเข้ากับขั้นตอนปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาโปรแกรมและการเชื่อมต่อ

ระบบงาน Zoho มาพร้อมกับชุดเชื่อมต่อ (API) เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเชื่อมข้อมูลระหว่าง Zoho กับระบบขององค์กร เช่น ระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า ERP  SAP Oracle NetSuite MS Dynamic Infor M3 QuickBook Apicore ระบบบัญชีไทย

ทีมงานแอควียินดีให้คำปรึกษาและเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อทุกระบบงาน รวมถึงการพัฒนาระบบงานใหม่ตามความต้องการ