Zoho Sign is the world best 
Electronic Signature or Digital Signature 

ลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยเติมเต็มการลดการใช้กระดาษให้สมบูรณ์ ่ลดค่าใช้จ่ายการขนย้ายเอกสาร และลดเวลารอคอยเอกสาร

ง่ายในการใช้งาน และมากความสามารถ

ลงนามอย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากลทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไทย พร้อมรองรับการใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ

ลงนามได้อย่างสะดวก

คุณสามารถลงนามด้วยตัวคุณเอง หรือส่งต่ออีเมล์ไปให้อีกฝ่ายลงนาม หรือลงนามอย่างเป็นลำดับขั้น คุณสามารถดำเนินการได้โดยง่าย และสามารถเพิ่มเต็มข้อมูลประกอบอื่นๆได้อีกด้วย

"ติดตามการลงนามได้ตลอดกระบวนการ และรับการแจ้งเตือนในขั้นตอนสำคัญ"

มากมายความสามารถเพื่อความคล่องตัวในการลงนาม

สร้างต้นแบบเอกสารที่ลงนามเป็นประจำ ลดเวลาดำเนินการและรวดเร็วในการปฎิบัติงาน

ใช้งานในแบบองค์กรคุณเองด้วยการใช้โลโก้ และอีเมล์ขององค์กรคุณ

พร้อมเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั้นชั้นนำ และมี API ให้ต่อเชื่อมเพื่อลงนามได้สะดวกยิ่งขึ้นในระบบงานของคุณเอง

Electronic Signature #1

Software Reviews ประกาศให้ Zoho Sign เป็นผู้ชนะรางวัล Electronic Signature Emotional Footprint Awards ครั้งล่าสุด