Zoho HR Management and Development

ระบบบริหารงานบุคคล
​และระบบงานอัตโนมัติ

การบริหารจัดการตั้งแต่การรับสมัครงาน การคัดกรอง สัมภาษณ์ 

รับเข้าทำงาน การปฐมนิเทศ การเข้าปฎิบัติงาน การลงเวลาเข้าออกงาน การลางาน การขออนุมัติต่างๆ การวัดประเมินผล การฝึกอบรม การบริการตนเองและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ครบกระบวนการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล

ราคาเริ่มต้นเพียง 7.5 บาทต่อพนักงานต่อเดือน

การจ้างงาน

รับสมัครหลายช่องทาง และส่งเข้ากระบวนการพิจารณาคัดเลือก และสัมภาษณ์ได้ทันที กำหนดขั้นตอนพิจารณาได้เอง

เมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานแล้ว ส่งเข้าสู่การปฐมนิเทศออนไลน์ได้ทันที

การเข้าออกงาน และการขออนุมัติลา

พนักงานดำเนินการได้เองผ่านคอมและมือถือ และเชื่อมต่อระบบอื่นได้ง่าย มีมาตรฐานการลาและออกแบบการลาพิเศษได้

นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถบันทึกชั่วโมงทำงานได้ด้วย

ประเมินผลงานพนักงาน

กำหนดคุณลักษณะ ทักษะ แผนการพัฒนาพนักงานแต่ละระดับ วัดผลผ่านแผนการประเมิน ผลงานตามชิ้นงาน และเป้าหมาย  รับฟังและรวบรวมความคิดเห็นรอบด้าน ผสานทุกข้อมูลและทุกมุมมองเพื่อการประเมินอย่างมีประสิทธิผล

สื่อสารสองทางเพื่อความเข้าใจที่ดี

ตอบทุกคำถามของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่พลาดทุกการติดต่อ และสามารถกำหนดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลดูแลได้เป็นรายกรณี

ระบบอัตโนมัติประหยัดเวลา

สั่งงานตามกำหนด แจ้งเตือนรายกรณี เตรียมการล่วงหน้า ปรับข้อมูลให้สอดคล้องทันที และมีระบบอนุมัติเรื่องต่างๆ

ปรับแต่งและเชื่อมโยง

สร้างและปรับแบบฟอร์มและเวริคโฟว์ได้เพิ่มเติม และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนต่างๆให้มีความสอดคล้องกันทั้งส่วนภายใน และระบบภายนอก

บริหารการรับสมัครอย่างมีขั้นตอน

Recruitment is matter

เมื่องานรับสมัครพนักงานเป็นเรื่อง Zoho มีแบบฟอร์มออนไลน์ให้ผู้สมัครกรอกพร้อมแนบเอกสาร ทำแบบประเมินคัดกรองคุณสมบัติอัตโนมัติ ส่งต่อผู้เกี่ยวข้องทันทีโดยกำหนดโฟว์เองได้ 


แผนกฝ่ายไหนต้องการคนสามารถประกาศสมัครได้เอง ช่วยกันทำงานระหว่างฝ่ายบุคคลและฝ่ายงานต่างๆทำให้งานไหลลื่นและประหยัดเวลา

ใช้งานได้ทุกที ผ่านแอพมือถือ

พนักงานบริการตนเองทุกฟังก์ชั่นงาน การเข้าออกงานผ่านตรวจจับพิกัดที่ตั้ง ตรวจจับไอพีองค์กร และเชื่อมการสแกนไบโอต่างๆ 

ยื่นเรื่องขอลาออนไลน์

ตั้งเรื่อง อนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง สะดวกและมีความชัดเจน

ขออนุมัติเบิก และอนุมัติเอกสาร

ทั้งงานฝ่ายบุคคล งานแต่ละแผนกฝ่าย จบได้ในทีเดียว

ผู้นำด้านงานบุคคลและการรับสมัครงาน