withholding tax

Blog tagged as withholding tax

e-Withholding Tax

e-Withholding Tax

By surachai

คราวก่อน Actvee Zoho ได้แนะนำเกี่ยวกับการใช้อากรสแตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว คราวนี้จะขอแนะนำการทำหัก ณ ที่จ่ายแบบออนไลน์

โดยประโยชน์ที่ได้รับ คือ เราไม่ต้องออกหนังสือหัก ณ ที่จ่ายส่งให้คู่ค้าอีกแล้ว

เพียงสมัครใช้บริการ e-Withholding Tax กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับกรมสรรพากรเท่านั้นการทำหัก ณ ที่จ่าย...

27.02.23 01:36 PM - Comment(s)