Workflow Management

By - surachai
14.08.20 12:20 PM

Workflow Management

ระบบอนุมัติงานและเอกสารที่มีโฟลว์และแบบฟอร์มสำเร็จรูป และเปิดให้คุณออกแแบใหม่เองได้ง่ายๆผ่านเบราเซอร์ ระบบออนไลน์นี้ช่วยให้คุณลดต้นทุนการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี คุณสามารถใช้เพื่อการอนุมัติงานด้านการเงิน งบประมาณ การตลาด งานขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล หรืออนุมัติงานบริหารได้ในเพียงไม่กี่นาที คุณจะอยู่ออฟฟิศหรือนอกสถานที่ก็ใช้งานได้ผ่านเบราเซอร์ หรือแอพบน iPhone , iPad หรือ Android
Future-proof your workflows with Orchestly and achieve 60%* reduced labor hours

surachai